3. 1 Zeggenschap over het graf

Algemeen; Particulier; Rechthebbende;

In de wijzigingen op de wet op de lijkbezorging van 1991 worden 2 soorten graven genoemd, namelijk het algemene en het particuliere graf. Het verschil tussen beide is wie de zeggenschap heeft over het graf. Bij het algemene graf is het de beheerder van begraafplaats die bepaalt wie daarin begraven wordt. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende dat.


3. 2 Algemeen graf

Meerdere personen; Tekort aan goedkope grond; Wettelijke termijn van10 jaar;

In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond. De graven zijn voor degene die geen particulier graf wil/kan betalen of geen voorzieningen heeft getroffen.
De aanduiding algemeen wordt voor 't eerst gebruikt in de wetswijzigingen van 2010. Dit ter onderscheid van het particuliere graf, dat tot dan toe 'eigen of familiegraf' werd genoemd. Op zowel bijzondere als op gemeentelijke begraafplaatsen kan men in een algemeen graf worden begraven.
Een algemeen graf biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een particulier graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk.
Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.
Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de begraafplaats van uw keuze.


3. 3 Particulier graf

Eigen of familie graf; Uitsluitend recht op een graf;

In de wet wordt niet gesproken over een eigen of familiegraf, maar over het 'uitsluitend recht op een graf'. Het 'uitsluitend recht op een graf' betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. In de wetswijziging van 2010 wordt de term particulier graf geïntroduceerd ter onderscheid van het algemene graf. Particulier houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Eigenaar blijft de begraafplaats in casu de gemeente! Gemeenten geven zo'n graf uit als iemand daar om verzoekt. Men kan bij leven een graf vast laten leggen om daar in de toekomst in begraven te worden. Dan kan soms ook al aangegeven worden, wie er nog meer in dat particuliere graf begraven mogen worden. Dat laatste kan ook overgelaten worden aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht op het eigen graf erven.


3. 4 Eeuwigdurend recht

Verlenging; Recht tot bijzetting;

Graven met eeuwigdurend recht worden nauwelijks nog uitgegeven op een gemeentelijke begraafplaats. Soms is dit nog wel mogelijk op een bijzondere of particuliere begraafplaats. Zo behoort een graf met eeuwigdurend recht met de komst van de natuurbegraafplaatsen weer tot de mogelijkheden.
Wel kan op een gemeentelijke begraafplaats het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd worden verleend of voor een bepaalde tijd/termijn telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd.
Wanneer een begraafplaats gesloten (vol) is verklaard, behoudt men, zolang de begraafplaats bestaat, wel het recht tot bijzetting van een asbus.


3. 5 Akte van grafuitgifte

Beschikking B & W; Akte van grafuitgifte; Kosten van delving; 20 jaar;

Het uitsluitend recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats vraagt men aan bij Burgemeester en Wethouders. B & W neemt dan een beschikking (besluit) met vermelding of op de aanvraag positief of negatief is beschikt. Is de beschikking positief dan moet er een akte van grafuitgifte worden opgemaakt. De gemeente/eigenaar van de begraafplaats behoort hierin onder andere te vermelden welk graf precies is uitgegeven, voor welke termijn en het tarief wat bij dat graf hoort. Het tarief c.q. de kosten van het graf gaan in op het moment dat over uw aanvraag door B & W positief is beschikt. Ook al ligt er nog niemand in het graf. Daarnaast zullen per begrafenis c.q. bijplaatsing de kosten van delving moeten worden betaald. De termijn van uitgifte van een particulier graf is doorgaans 20 jaar of meer, met mogelijkheid tot verlenging. Het verzoek tot verlenging moet meestal 2 jaar voor afloop van de termijn worden ingediend. De verlenging duurt vaak 10 jaar of een veelvoud hiervan. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.


3. 6 Vervallen van het uitsluitend recht

Onderhoud; 30 jaar termijn;

Indien nabestaanden het uitsluitend recht op een graf niet langer willen voortzetten en/of het graf niet onderhouden wordt -als dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats- vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten.


3. 7 Onderhoud van het graf

Afkoop onderhoud;

In sommige plaatsen kan men met de beheerder/houder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het graf. De nabestaanden kunnen op deze manier het onderhoud volgens reglement afkopen. De houder van de begraafplaats zorgt dan gedurende de overeengekomen periode voor het onderhoud aan het graf. Bij verlenging van de termijn moet in dat geval ook rekening gehouden worden met verlenging van de onderhoudsovereenkomst met de beheerder/houder van de begraafplaats.


3. 8 Uitgifte graf op een bijzondere begraafplaats

Bestuur; Huurcontract;

Op bijzondere begraafplaatsen gelden veelal dezelfde regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een 'uitsluitend recht op een graf' als op gemeentelijke begraafplaatsen. Alleen geeft niet B en W, maar het bestuur van de bijzondere begraafplaats het graf uit. De overeenkomst voor de uitgifte van een graf op een bijzondere begraafplaats is een soort huurcontract. Voor wat betreft verlenging van het uitsluitend recht op een graf en eventueel onderhoud kan men de reglementen en/of het bestuur van de bijzondere begraafplaats raadplegen.


3. 9 Familiegraf op eigen grond

Toestemming; Historische & emotionele band;

Sinds de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging in 1991 is het weer mogelijk een graf op eigen grond te vestigen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet onder andere de gemeente toestemming verlenen en het bestemmingsplan voor de plaats van het graf moet gewijzigd worden. Dit laatste betekent dat ook de provincie moet instemmen met de wijziging van de bestemming van de grond.

- Gestelde eisen aan een (familie)graf op eigen grond
Het college van B&W kan een reeks van voorwaarden en eisen stellen aan een familiegraf op eigen grond. Als uitgangspunt wordt de regel gehanteerd dat in principe niet zal worden meegewerkt aan verzoeken tot inrichting van een 'bijzondere begraafplaats'. Een familiegraf op eigen grond mag, als aan een lange reeks minimumeisen wordt voldaan.
Als aan deze en een reeks andere voorwaarden is voldaan, zal de gemeenteraad elk verzoek ook nog apart kunnen beoordelen.
Gemeenten zijn over het algemeen niet enthousiast, maar soms is het toch mogelijk.


Terug naar inhoudsopgave Begraven

Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

 

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.